Bærekraft

Artec Aquas forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn og miljø er uttrykt i bedriftens policy for bærekraftig forretningspraksis. Vi forventer at våre leverandører respekterer mennesker, samfunn og miljø på samme måte som Artec Aqua gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss. Dette er derfor fastsatt i våre etiske retningslinjer for leverandører.

Laks i oppdrettstank.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Loven pålegger virksomheter som Artec Aqua en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD’s retningslinjer.

Artec Aqua jobber med å kartlegge vår leverandørkjede og våre samarbeidspartnere, og foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper.

Virksomhetens leverandørkjeder er kompliserte og til dels lange med flere ledd og underleverandører som igjen har egne forsyningskjeder.

I samsvar med åpenhetslovens formål har virksomheten valgt en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderinger, hvor sannsynlighet kombinert med skala, omfang og mulighet for gjenoppretting av potensielle eller faktiske effekter på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold danner grunnlaget for prioritering av virksomhetens videre arbeid. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

Her kan du lese selskapets redegjørelse for aktsomhetsvurdering, Åpenhetsloven.

Informasjon

Fra 1. juli 2022 har enhver, ved skriftlig forespørsel, rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For spørsmål knyttet til dette arbeidet kan følgende epost adresse benyttes:

apenhetsloven@artec-aqua.com

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.