Klassifisering som nytt anlegg (TG0). Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk, også referert til som rømningsteknisk forskrift, trådte i kraft 1. januar 2018. Historien bak forskriften har sitt opphav i Fiskeridirektoratet sin «Smoltoffensiv» som ble igangsatt våren 2007, hvor det ble kartlagt mange graverende forhold på flere gamle anlegg. Disse utgjorde alle fare for rømming i større eller mindre grad. Funnene akkumulerte i at det ble gjort en bestilling på et nytt forskriftsforslag, NS9416:2013. Alle anlegg som prosjekteres etter 01.01.2018 har måttet følge standarden «NS 9416 – Landbaserte akvakulturanlegg for fisk – Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad».

IMG_6973.jpg


Artec Aqua har som totalleverandør til Hofseth Aqua sitt anlegg i Tafjorden hatt hovedansvaret for å dokumentere at anlegget oppfyller de mange kravene i forskriften. Å etablere og innhente dokumentasjonen som danner underlaget for selve klassifiseringen har vært en spennende men tidskrevende prosess, presiserer Nordal. 

Selv om den rømningstekniske forskriften ikke har vært gjeldende så lenge, så har alle nyere anlegg levert av Artec Aqua vært prosjektert i henhold til kravene i den nye forskriften. Vi har prosjektert de nye anleggene våre etter alle kjente krav siden standarden først kom ut på høring i 2013, sier prosjekteringsleder Magnus Seth. En god kommunikasjon og et godt samarbeid med byggherre, underleverandører og underentreprenører har vært avgjørende for å ha kommet i mål med denne første søknaden. Hundrevis av sider med datablad, brukerhåndbøker, sertifiseringer m.m. krever god koordinering og rask behandling, og vi vil også gi ros til Fiskeridirektoratet for godt samspill underveis i prosessen. 

Det har vært krevende å gå i sømmene på alt som er utført for å være sikker på at det samfaller med det prosjekterte, sier anleggsleder Arne Tørlen. Det er store dimensjoner på utstyret, men alt handler om de små detaljene dersom vi skal være sikre på at ikke selv den minste fisken kan rømme. Store dimensjoner og små lysåpninger med strenge marginer setter krav til nøysomhet, samtidig som det skal hindres skarpe kanter og lignende, men vi er kommet i mål på dette, sier Tørlen.

De strenge kravene til sekundærsikring og full kontroll på avløpsvannet gjør at man ikke bare hindrer rømning av fisk, men også fanger opp mikroplast og biolegemer på avveie fra RAS-moduler. På den måten har forskriften et positivt miljøbidrag også ved å hindre plastforsøpling.

For oss i Artec Aqua har prosessen vært svært lærerik for alle involverte. Vi har tilegnet oss viktig kompetanse som sikrer kvalitet i fremtidige leveranser, både for nye og eksisterende anlegg, avslutter Seth.